ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์

ชื่อทางการ :  สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

 ที่ตั้ง           :  เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 103°51'20" ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ อยู่ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ ( หรือ โจโฮร์บะห์รู /Johor Bahru หรือเรียกย่อๆว่า  JB )  ของประเทศมาเลเซีย  และอยู่ทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย

พื้นที่ :  ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร (ประมาณหรือใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตนิดหน่อยซึ่งมีพื้นที่ = 543.034 ตร.กม) เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร

 *** ข้อมูลเพิ่มเติม
  ตัวเกาะสิงคโปร์ มีรูปร่างคล้ายพัดเพชรร่วง คือ พื้นที่ส่วนเหนือกว้างเป็นรูปหน้าตัดของเพชร และแคบลงทางใต้ ความยาวของเกาะจากตะวันออกถึงตะวันตก ประมาณ 42 กิโลเมตร ความกว้างจากเหนือถึงใต้ ประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 618 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ ด้วยการถมทะเลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์


ลักษณะภูมิประเทศแยกเป็นภาคเหนือ/ใต้ ภาคตะวันออก/ตก  และภาคกลางดังรูป

ประเทศสิงคโปร์แบ่งย่อยออกเป็น district (อำเภอ) ต่างๆทั้งหมด 28 district

เมืองหลวง :
สิงคโปร์
ประชากร :
ข้อมูลเดิมเมื่อปี พ.ศ.2548  สิงคโปร์มีประชากรทั้งหมด 4.35 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์เชื้อสายจีน 76.5%   เชื้อสายมาเลย์ 13.8%  เชื้อสายอินเดีย 8.1%  และอื่น ๆ 1.6%

*** ปัจจุบันสิงคโปร์จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งหากถามกลูเกิลดูก็จะได้คำตอบที่อัพเดทดังนี้

ปี 2012  มีประชากรทั้งหมด 5.312 คน

ภูมิอากาศ :
ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

*** สามารถเช็คออนไลน์ได้จากเว็บนี้เลย   http://www.straitstimes.com/weather
ภาษา :
ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ (ภาษาประจำชาติ) จีนกลาง (แมนดาริน) ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน
*** ปัจจุบัน ใช้ภาษาอังกฤษเข้าเป็นภาษาราชการ  (English is the common language) 


ศาสนา :
พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต์ 14.5% ฮินดู 4% ไม่นับถือศาสนา 25%
สกุลเงิน :
ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD)
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลลาร์สิงคโปร์กับเงินบาทของไทยส่วนใหญ่เจะคลื่อนไหวและแกว่งอยู่แถวๆ  23 ถึง 25 บาทต่อหนึ่งดอลล่าร์   ราคาเปลี่ยนแปลงและขึ้นๆลงเปลี่ยนแปลงไม่คงที่   ซึ่งจะให้แน่นอนควรเช็คออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างๆเช่น  http://www.xe.com/   หรือ  http://www.oanda.com/currency/converter/  เป็นต้น

ระบอบการปกครอง :
สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
* ประธานาธิบดี คือ นายเอส อาร์ นาธาน (S R Nathan) (ดำรงตำแหน่งสองสมัยตั้งแต่ 1 กันยายน 2542)
* นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547)

รวมคลิปสิงคโปร์

No comments:

Post a Comment