Money Exchange - UNBELIEVABLE

สกุลเงินที่แข็งที่สุด:
 สกุลเงินที่แข็งที่สุดคือ คูเวต Dinar (ดีน่า) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 3.49 US = 1 Dinar (หรือ 1 ดีน่า = 119 บาท)

สกุลเงินที่อ่อนที่สุด:

 เมื่อ 17 พ.ย. 2008   เงินสกุล Zimbabwean Dollar  เคยตกต่ำเป็นประวัติการณ์ของโลกชนิดที่ไม่มีทางที่จะมีชาติไหนทำลายสถิติได้ที่ 1 USD = 642,371,437,695,221,000 Zimbabwean Dollar


นอกจากนั้นในปี 2008 ยังมีสกุลเงินอีก 2-3 สกุลที่อ่อนปวกเปียกมาก นอกจาก Zimbabwe ได้แก่

 1 USD = 14,350 Dobra (Sao Tome and Principe) / ปัจจุบัน
 1 USD = 18,405 Dobra 1 USD = 24,000 Manat (Turkmenistan)
 1 USD = 35,000 Shillings (Somalia) / ปัจจุบัน 1 USD = 1,569 Shillings (Somalia)
**** แต่ปัจจุบันสถานภาพทางเศรษฐกิจของ Zimbabwe ดีขึ้น ก็มำให้อัตราแลกเปลี่ยนกลับมาอยู่บนสมมุติฐานของความจริงมากขึ้น

คลิปตัวอย่างการแลกเงินที่โซมาเลีย(Somalia)
 credit : http://www.investorsiraq.com/showthread.php?105361-The-10-Worst-Currencies-in-the-World&p=786737